มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 พ.ค. 2563
42 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 พ.ค. 2563
43 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 เม.ย. 2563
44 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
16 เม.ย. 2563
45 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
16 เม.ย. 2563
46 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 เม.ย. 2563
47 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 เม.ย. 2563
48 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 ม.ค. 2563
49 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ม.ค. 2563
50 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.