มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
27 ต.ค. 2563
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 ต.ค. 2563
23 การใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ต.ค. 2563
24 ประกาศการใช้แผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 ต.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.ย. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ก.ย. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบเพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ก.ย. 2563
28 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมินประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ก.ย. 2563
29 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ก.ย. 2563
30 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.