ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ม.ค. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ธ.ค. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดเอกสาร
162
28 ต.ค. 2563
24 ประกาศรายงานรับจ่ายจริงประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 ต.ค. 2563
25 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ต.ค. 2563
26 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
22 ต.ค. 2563
27 ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 ต.ค. 2563
28 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2563
29 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2563
30 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.