ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ผลการตรวจวัดค่าน้ำตามโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนในการจัดการน้ำเสียริมฝั่งแม่น้ำตาปี-พุมดวง และชายฝั่ง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 มิ.ย. 2560
112 รับโอน(ย้าย) นักวิชาการพัสดุปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
199
30 พ.ค. 2560
113 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุยัขบ้า ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
04 เม.ย. 2560
114 ประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
28 ก.พ. 2560
115 ประชาสัมพันธ์อุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
28 ก.พ. 2560
116 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)
190
16 ธ.ค. 2559
117 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ธ.ค. 2559
118 รับโอน (ย้าย) 2 ตำแหน่ง
307
11 ม.ค. 2559
119 การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559
256
04 ม.ค. 2559
120 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือนธันวาคม
249
09 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.