ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ม.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ..... ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 ต.ค. 2563
3 ประกาศรายงานรับจ่ายจริงประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ต.ค. 2563
4 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ต.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 ต.ค. 2563
6 ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ต.ค. 2563
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ต.ค. 2563
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2563
9 โครงการขยะแลกไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร
677
07 ก.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะก ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.