ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2552 ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.