มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
  รายละเอียด : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้จึงกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 87 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.