ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่เว็บไซด์ http://itas.nacc.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้สิ้นสุดกระบวนการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ได้กำกับการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผลการประเมิน ITA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 114/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.