ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) พ.ศ.2565 และปิดประกาศหน้าสำนักงาน
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
ประจำปี พ.ศ.2565
.......................................................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒5๖4 เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ให้เป็นไปตามมาตรา 26–28 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยติดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 และ 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 23–24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการทรัพย์สินของท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยตรงถึงท่าน ทั้งนี้ หากผู้เสียภาษีรายใดตรวจสอบรายการแล้ว เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7729 2916 ต่อ 102 โทรสาร 0 7729 2916 ต่อ 101
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.