มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 11 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.