ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ ดังกล่าว และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม 482 ราย และ จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ 32 ราย รวมจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งสิ้น 514 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.