ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่ เพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาลฯ ดังกล่าว และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายเดิม 36 ราย และ จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ 2 ราย รวมจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ทั้งสิ้น 38 ราย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 78 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.