ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพัฒนากรอบการประเมินและรายละเอียดการประเมินต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดวัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอน
การประเมินฯ และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 151 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.