มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลการในหน่วยงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 58 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.