ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564
  รายละเอียด : เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 160 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.