ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาดภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2552 ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงมีหน้าที่สนับสนุนป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้อง
ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 172 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.