มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563
  รายละเอียด : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้จึงกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ดังนี้
๑.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
๒.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
๓.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
๔.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
๕. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.