ประมวลจริยธรรม อบต.บางใบไม้
เรื่อง : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ จึงจัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ และให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ดำเนินการตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 202 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.