มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ ได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 11 (7) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 102 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.