มุมงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้จึงกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 38 พ.ศ.2561
๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
- ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 39) พ.ศ.2562
- กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7729-2916
Copyright © 2006 - 2010 WWW.BANGBAIMAI.GO.TH : All Rights Reserved.